KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
5866 Kere Okundu

Agah AYDIN

 

                                     Dr. Agah Aydın
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 Dr. Agah Aydın olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle siz değerli hasta/danışanlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ve/veya KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza sunulan sağlık hizmeti kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Muayenehanemiz tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan ad soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet gibi kimlik bilgileriniz, telefon, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, randevu bilgileri, ödeme ve fatura bilgileri şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene/terapi bilgileri, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık bilgileri ile cinsel hayata ilişkin verileriniz,
– Kayıt ve randevu süreçlerinin yürütülmesi,
– Randevu hakkında bilgi sağlama ve hatırlatma yapılması,
– Muayenehanenin günlük işleyişi ile operasyonlarının yürütülmesi,
– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım

hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetinin sunulmasından kaynaklanan saklama

ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
– Sizlere sunduğumuz hizmet karşılığı fatura düzenlenmesi ve gerekli yasal bildirim

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi KVKK m.5’te yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileriniz ise KVKK m.6/3 kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmekte ve aktırılabilmektedir. Kanun’da yer alan işleme şartlarının mevcut olmadığı spesifik durumlarda ise kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanız alınacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz telefon, e-posta, web sitesi iletişim formu, online iletişim uygulamaları gibi sair iletişim kanallarıyla bizlere yazılı, sözlü, elektronik olarak ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla bizzat sizden ve yakınlarınızdan, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile idari ve adli makamlardan gelen bilgi ve belge talepleri vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir. İşlenen verileriniz kural olarak mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanmakta ve üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmamaktadır. Bununla beraber kişisel verilerinizi muayenehanemizin işleyişinin yürütülmesi ve alınan hizmet karşılığında ödeme süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde mali müşavir, hizmet alt yapı sağlayıcıları gibi tedarikçilerimiz ile paylaşabilmekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü örneğinde olduğu gibi toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi Kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini önemle hatırlatırız. Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir.

4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız
İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna

ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,
– Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine

ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri
KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi “Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Terrace Fulya Center 2 No: 13 Kat:15 Daire: 102 Fulya – Şişli – İstanbul” adresli muayenehanemize yazılı şekilde elden ya da noter vasıtasıyla veya bizzat ya da yazılı şekilde başvurarak ya da agahaydin@hotmail.com  adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

*****